Slovenská jazdecká federácia | SJF

1. zasadnutie P-SJF v roku 2019

1. zasadnutie P-SJF v roku 2019 sa uskutoční dňa 5.2.2019 (utorok) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa c.4) s nasledovným programom:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.      Hlasovania per rollam od 12.12.2018

5.      Rozpočet SJF

7.      Galavečer SJF

8.      Kritériá talentovanej mládeže

9.      Činnosť sekretariátu SJF

10.    Činnosť komisií SJF

11.    Rôzne

12.    Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top