Slovenská jazdecká federácia | SJF

2. zasadnutie P-SJF v roku 2019

2. zasadnutie P-SJF v roku 2019 sa uskutoční dňa 9.4.2019 (utorok) o 9.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa č.4), s nasledovným programom:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.      Hlasovania per rollam od 5.2.2019

5.      Zvolanie a príprava XIV. VZ SJF

6.      Činnosť komisií SJF

7.      Činnosť sekretariátu SJF

8.      Rôzne

9.      Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top