Slovenská jazdecká federácia | SJF

5. zasadnutie P-SJF v roku 2018

13.11.2018 sa v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (aula) o 9.00 uskutoční 5. zasadnutie P-SJF v roku 2018 s nasledovným programom:

  1.      Otvorenie
  2.      Schválenie programu
  3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov
  4.      Hlasovania per rollam od 14.6.2018
  5.      Činnosť sekretariátu SJF
  6.      Galavečer SJF ( z posl. zasadnutia P-SJF) + kritériá výberu ocenených
  7.      Činnosť komisií SJF
  8.      Odvolanie JUDr. Daniela Kollára voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF
  9.      Rôzne
  10.      Záver
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top