Slovenská jazdecká federácia | SJF

6. zasadnutie P-SJF

12.12.2018 sa o 10tej hod. uskutoční 6. zasadnutie P-SJF v roku 2018, v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (aula), s nasledovným programom:

 1.      Otvorenie
 2.      Schválenie programu
 3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov
 4.      Hlasovania per rollam od 13.11.2018
 5.      Činnosť sekretariátu SJF
 6.      Registračný poriadok SJF
 7.      Galavečer SJF (kritériá výberu ocenených)
 8.      Talentovaná mládež 2018
 9.      Činnosť komisií SJF
 10.      Rôzne
 11.      Záver
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top