Dnes je Pondelok 25.7.2016 a meniny má Jakub. Prihlasovacie meno/heslo:
v tomto mesiaci bolo 100466 prístupov
 

Medzinárodná jazdecká federácia

TRM - partner SJF
TRM - partner SJF


Česká Jezdecká
Federace

www.equinews.sk
www.equinews.sk

www.okonoch.sk
www.okonoch.sk

www.jazdectvo.sk
www.jazdectvo.sk

www.jemfeialltech2014normandie.fr
WEG 2014

25.1.2016 16:01

Oznam pre účastníkov CSI Šamorín

18.7.2016 19:07

Vo vlastnom záujme urýchlenia akreditácie pred pretekmi žiadame všetkých účastníkov pretekov CSIO/CSI Šamorín, 28.- 31.7.2016, aby zaslali svoju portrétovú fotografiu v elektronickej forme (cca 320 x 240 pix, max 100 kB) s jednoznačnou identifikáciou mena jazdca na adresu info@sjf.sk.

Uznesenie P-SJF o vedení komisií SJF

4.7.2016 22:07

Predsedníctvo SJF poveruje dočasným vedením (do riadneho menovania členov a predsedov) jednotlivých športových komisií týchto členov SJF:

Skoková komisia – Robert Pál
Drezúrna komisia – Michaela Horná
Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár
Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný
Voltížna komisia – Pavla Krauspe
Záprahová komisia – Ladislav Hána

Uvedení členovia budú vykonávať nevyhnutné úkony a svoju činnosť budú koordinovať s Mariánom Štangelom, členom Predsedníctva SJF za športovcov.

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel
PROTI 0
ZDRŽAL SA 0

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Pravidlá Slovenského skokového pony pohára 2016

9.6.2016 22:06

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU

24.3.2016 15:03

V súvislosti s oznamom o novom predpise Rakúskej jazdeckej federácie, podľa ktorého musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane, Vám oznamujeme kontakty na oslovené poisťovne na Slovensku, ktoré Vám toto poistenie vedia zabezpečiť:


ALLIANZ: Milan Majtás +421 948 515300

UNIQA: ľudovít Oravec +421 903 418141Sekretariát SJF

Povinné poistenie koní, štartujúcich v Rakúsku

11.3.2016 23:03

Na základe nového predpisu Rakúskej jazdeckej federácie musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane.

Usporiadateľ pretekov je oprávnený požadovať preukázanie takéhoto poistenia a pokiaľ ho kôň nemá, zakázať mu štart na pretekoch.

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA

8.3.2016 21:03

„Na základe nových pravidiel ohľadom povinnosti nahlasovania a platenia poplatkov pre SOZA zo strany organizátora športového podujatia,  bude tento poplatok za každý jednotlivý pretek znášať vo svojej réžii SJF (uznesenie z 15.zasadnutia P-SJF zo dňa 19.2.2016). Podmienkou je, aby usporiadateľ pretekov, nevyberal vstupné od divákov. Usporiadateľ, ktorý spoplatní vstupné pre divákov, je povinný znášať nahlasovanie a poplatky pre SOZA vo svojej vlastnej réžii.“

 

Zmluva

Príloha

Registrácia a hosťovská licencia v Rakúsku

8.3.2016 23:03

Od 1.3.2016 je možnosť online prihlasovania na národné preteky v Rakúsku až po jednorazovej registrácii v Rakúskej federácii. Registráciu na národné preteky (hosťovskú licenciu) v Rakúsku žiadajte na adrese:

 

https://onlineportal.oeps.at/portal/(S(cqb441g21cm12j1aj4h1pask))/default

 

Potvrdenie SJF o výkonnosti a povolenie žiadajte e-mailom na adrese info@sjf.sk. V žiadosti uveďte svoje 3 najlepšie dosiahnuté výsledky na pretekoch (stupeň súťaže a dosiahnutý výsledok).

 

Viac informácií


FEI registrácia nových vytrvalostných jazdcov a koní

15.12.2015 20:12

 

Podľa článku 816 FEI vytrvalostných pravidiel novo FEI-registrovaní jazdci a kone pred svojim prvým štartom na CEI 1* musia dokladovať nasledujúce kvalifikačné informácie z minimálne 4 jázd na pretekoch CEN:


- Krajina konania CEN

- Meno/Miesto konania CEN

- Dátum konania CEN

- Celková dĺžka CEN (km)

- Konečný výsledok (priemerná rýchlosť, konečný čas a konečné umiestnenie)


Platnosť každého kvalifikačného výsledku je 24 mesiacov, potom stráca platnosť. Bez uvedených údajov nie je možná FEI registrácia vo FEI online systéme.


Oznam

18.11.2015 22:11

Podľa nariadenia FEI od 1.1.2016 je potrebné k FEI registrácii všetkých koní predložiť uznaný národný pas za účelom zhotovenia kópie a jej zaslania na FEI. Zaslaná musí byť aj strana uvádzajúca majiteľa koňa, čo znamená, že majiteľ koňa je povinný zabezpečiť oficiálny zápis majiteľa koňa do národného pasu ešte pred FEI registráciou. V pase taktiež musí byť kompletný a úradne potvrdený popis koňa, jeho pôvod a kôň musí byť označený čipom.

Upozornenie o zmene sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat od 22.06.2015 :

24.6.2015 10:06

Upozornenie o zmene sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat od 22.06.2015:

Plemenárske služby SR, š.p.

zmena adresy : Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

tel./klapka : 037 – 7783074    /306

mobil : 0905 818 545

e-mail : silviahalova@pssr.sk

 

IAE - Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy

11.6.2015 16:06

Povinné označenie koní mikročipom od 1.1.2013

28.11.2012 23:11

Podľa nových pravidiel FEI, platných od 1. januára 2013 musia byť kone, ktorým bude vystavený FEI pas,  FEI obal na pas alebo vykonaná prvá FEI registrácia, označené mikročipom. Netýka sa to koní, ktoré už sú zavedené v databáze FEI.

Mikročip musí spĺňať normy ISO 11784 a ISO 11785. Štandardné číslo mikročipu má 15 číslic, z ktorých prvé tri identifikujú krajinu a ostatné sú jedinečné a neopakovateľné. Označenie je založené na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID) zvierat. Mikročipový implantát jednoznačne identifikuje zviera až do jeho smrti.

Majitelia koní, ktorí budú chcieť od 1.1.2013 zaevidovať kone na FEI, musia najprv zabezpečiť, aby kone boli označené mikročipom.

Usmernenie k registrácii koňovitých zvierat v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

9.12.2012 11:12

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. sú od 1.1.2013 poverené činnosťou v znení „zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie,  vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpondérov (mikročipov) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia - systém elektronických  identifikátorov“.

 

Na základe uvedeného Vás žiadame o aktualizáciu súčasného stavu evidencie koňovitých zvierat ako aj aktuálnych vlastníkov zvierat vo Vašom chovateľskom zariadení podľa prílohy listu č.1 a o dodržiavanie platnej národnej ako aj európskej legislatívy týkajúcej sa identifikácie koňovitých zvierat, konkrétne vykonávacej Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2012 Z.z. (http://www.pssr.sk/stiah/leg/16-2012.pdf) o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat a Nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat.

 

Pokiaľ chovateľské zariadenie, kde sú koňovité zvieratá držané alebo sa s nimi v tomto zariadení manipuluje, nie je schválené ako chov hospodárskych zvierat, je potrebné z Vašej strany požiadať o schválenie takéhoto chovu príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (RVPS), pod ktorú v rámci Vášho okresu spadáte a následne požiadať pracovisko Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline o pridelenie jedinečného 6-miestneho čísla chovu prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktoré tvorí prílohu listu č.2. Chovateľskému zariadeniu, ktorému na pracovisku CEHZ bolo v minulosti už pridelené číslo chovu (vystavený „Register farmy“) a chov je v súčasnosti v aktívnom stave a nedošlo k zmene údajov v existujúcom registri farmy, nie je potrebné zasielať nové žiadosti o pridelenie registračného čísla chovu, ostáva v platnosti registrácia pod prvotným registračným číslom chovu, prílohu č.2 nezasiela.

 

Požadované informácie formou prílohy č.1, prípadne prílohy č. 2 zašlite na adresu vysunutého pracoviska :

 

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

Ing. Silvia Halová

Moravecká 32

951 93 Topoľčianky

v termíne najneskôr 15 dní po prevzatí nášho sprievodného listu.

Povinnosti držiteľov koní v zmysle prípisu z Ministerstva pôdohospodárstva SR

5.12.2012 21:12

Povinnosti držiteľov koní (vlastník stajne, kde sú kone držané a ktorý zároveň môže byť aj vlastníkom koní) v súvislosti s centrálnou evidenciou:

- Pokiaľ nemá zaregistrovanú farmu/chov/stajňu, musí podať žiadosť predpísaným tlačivom (príloha č. 2 vyhlášky č. 16/2012) na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) potvrdenú veterinárnym lekárom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,


- Viesť individuálny register v chove (v tlačenej alebo elektronickej podobe) s údajmi podľa § 2 ods. (4) vyhlášky č. 16/2012,


- Žriebätá resp. kone musí najneskôr do 14 dní po vydaní pasu ako aj dovezené kone prihlásiť do Centrálnej evidencie pre chov koní pri Národnom žrebčíne Topoľčianky, š. p. (CEK, Parková 13, 951 93 Topoľčianky) na predpísanom tlačive (príloha č. 3 vyhlášky) – tu nastane od 1.1.2013 zmena, nakoľko kompletnú agendu budú zastrešovať PS SR š. p. / CEHZ prostredníctvom detašovaného pracoviska v Topoľčiankach,


- Hlásiť zmeny vlastníka, premiestnenie koňa okrem premiestnenia pre účasť na chovateľskej udalosti, exhibícii alebo športovom podujatí, úhyn, utratenie, zabitie, stratu a kastráciu najneskôr do 14 po vykonaní zmeny do CEK.

Nariadenie FEI k vydávaniu pasov koní

10.7.2011 12:07

V súvislosti s nariadením Európskej únie každý kôň s pôvodom v štátoch EÚ môže mať len jeden národný pas schválený EÚ a FEI. V tejto súvislosti SJF už nebude vydávať pasy FEI pre uvedené kone ale len špeciálny obal FEI na národný pas.

 

Zahraničný schálený národný pas musí byť kompletne vyplnený, potvrdený vydávajúcou organizáciou a zaregistrovaný v CECHK v Topoľčiankach, u plnokrvných koní na Dostihovej dráhe v Bratislave.

 

U slovenských koní je EÚ a FEI schálený pas s tmavozeleným obalom. Staršie pasy vo svetlejšej zelenej farbe nie sú schválené a musia byť pred vydaním FEI obalu nahradené schváleným národným pasom tmavozelenej farby.

 

U zahraničných koní s pôvodom mimo EÚ sa FEI pasy vydávajú tak ako doteraz.

 

V tejto súvislosti sa už nebudú automaticky na požiadanie posielať prázdne pasy FEI. Najprv musí byť predložený na posúdenie národný pas koňa a na základe toho sa buď vydá obal FEI na národný pas alebo sa vydá pas FEI.

 

Zoznam pasov koní, schválených FEI nájdete tu

Vyjadrenie ČJF k identifikácii koní na pretekoch v Českej republike

13.4.2011 22:04

Identifikační číslo musí mít každý kůň, který se pohybuje na závodech v ČR, tedy i slovenský kůň. Nejedná se totiž o licenční číslo, ale o to, aby byl kůň označen na opracovišti, kolbišti i v dalších prostorách závodů – pro snadnou identifikaci rozhodčími nebo komisaři.

Více na http://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/sport/clanek/identifikacni-cislo-ode-dneska-povinne-na-vsech-oficialnich-zavodech

Pravidlá v antidopingu atlétov

16.1.2011 12:01

Nové základné pravidlá a povinnosti športových zväzov a organizátorov podujatí pri vykonávaní dopingovej kontroly v Slovenskej republike ako aj Zoznam zakázaných látok na rok 2011 nájdete na internetovej stránke Slovenskej antidopingovej agentúry.

Veterinárne podmienky na prepravu koní na preteky v rámci SR a štátov EÚ

1.3.2011 20:03
 
2016-01-25
2016-07-18 Oznam pre účastníkov CSI Šamorín
2016-07-04 Uznesenie P-SJF o vedení komisií SJF
2016-06-09 Pravidlá Slovenského skokového pony pohára 2016
2016-03-24 INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU
2016-03-11 Povinné poistenie koní, štartujúcich v Rakúsku
2016-03-08 NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA
2016-03-08 Registrácia a hosťovská licencia v RakúskuNávrat hore
Všetky pripomienky, návrhy, sťažnosti a otázky k stránke www.sjf.sk zasielajte na na webadmin@sjf.sk
© 2004 Slovenská jazdecká federácia
design & made by