Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo konanie MSR vo všestrannosti pre JK Masarykov Dvor

P-SJF schvaľuje konanie MSR 2018 vo všestrannej spôsobilosti pre usporiadateľa JK Masarykov Dvor v termíne 15. – 16.9.2018

 

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Rindošová, Murínová, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 1 – Horváth

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top