Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo návrhy na XIV. VZ SJF

A)

Predsedníctvo SJF schvaľuje návrh zmien Stanov SJF XIV. VZ SJF, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

Uznesenie prijaté.

B)

Predsedníctvo SJF schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku XIV. VZ SJF, ktorý tvoril prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

Uznesenie prijaté.

C)

Predsedníctvo SJF schvaľuje návrh Volebného poriadku XIV. VZ SJF, ktorý tvoril prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

Uznesenie prijaté.

D)

Predsedníctvo SJF schvaľuje zloženie Mandátovej komisie XIV. VZ SJF v zložení: Gabriela Hupková, Vladimír Hura, Jana Lamošová, Katarína Neuschlová, Lujza Černušková.

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan,Sotáková, Štangel, Sabo, Fekár

PROTI 2 – Rindošová, Horváth

Uznesenie prijaté.

Odôvodnenie Horváth: Predsedníctvo SJF nemá právomoc schvaľovať zloženie mandátovej komisie na VZ, zloženie schvaľujú delegáti VZ

E)

Predsedníctvo SJF schvaľuje zloženie Pracovného predsedníctva XIV. VZ SJF v zložení: Vladimír Chovan, Janka Rindošová, Viktória Sotáková, Marek Horváth, Marián Štangel, Dušan Sabo, Robert Fekár.

ZA 5 – Chovan,Sotáková, Štangel, Sabo, Fekár

PROTI 2 – Rindošová, Horváth

Uznesenie prijaté.

Odôvodnenie Horváth: Predsedníctvo SJF nemá právomoc schvaľovať zloženie mandátovej komisie na VZ, zloženie schvaľujú delegáti VZ

F)

Predsedníctvo SJF schvaľuje kritériá talentovanej mládeže do 23 rokov 2019 do 20% z výkonnostného rebríčka mládeže do 23 rokov v jednotlivých disciplínach.

ZA 5 – Chovan,Sotáková, Štangel, Sabo, Fekár

PROTI 2 – Rindošová, Horváth

Uznesenie prijaté.

Odôvodnenie Horváth: Predsedníctvo SJF nemá právomoc schvaľovať zloženie mandátovej komisie na VZ, zloženie schvaľujú delegáti VZ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top