Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo novú Smernicu vzdelávania športových odborníkov v SJF a Smernicu pre rozhodcov voltíže 2019

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Smernicu vzdelávania športových odborníkov v SJF, ktorá tvorila prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

Uznesenie prijaté.

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Smernicu pre rozhodcov voltíže 2019, ktorá tvorila prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

Uznesenie prijaté.


Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top