Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo strieborný odznak za zásluhy Štefanovi Dubíkovi

Predsedníctvo SJF schvaľuje strieborný odznak za zásluhy a dlhoročnú prax v SJF Štefanovi Dubíkovi.

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Sotáková, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 2 – Rindošová, Horváth

Uznesenie prijaté.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top