Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2018 (drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť, záprahy)

Na základe uznesení športových komisií SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF technicko – organizačné podmienky konania MSR 2018 v disciplínach drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť a záprahy. Technicko – organizačné podmienky tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

 

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

ZDRŽAL SA 1 – Rindošová

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top