Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo termín MSR vo všetrannosti

Predsedníctvo SJF schvaľuje termín konania MSR vo všestrannej spôsobilosti na 1.-3.9.2017.

Hlasovanie:

ZA 5 –Chovan, Ivan, Štangel, Sabo, Fekár

PROTI 1 – Horváth

ZDRŽAL SA 1 – Rindošová

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top