Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo úpravu nasledovných pravidiel SJF

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Príručku skokových stewardov/komisárov 2019, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 1 – Horváth

Uznesenie prijaté.

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje FEI pravidlá záprahových súťaží a Para-záprahové pravidlá 2019, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 1 – Horváth

Uznesenie prijaté.

C/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Voltížne pravidlá SJF 2019, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 1 – Horváth

Uznesenie prijaté.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top