Slovenská jazdecká federácia | SJF

Poistenie koní

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU KOŇA

Jedná sa poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku tretích osôb vyplývajúcu z vlastníctva, držby alebo iného oprávneného užívania koňa. Poistenie môže dojednať len majiteľ koňa pre kone evidované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, alebo ktorému bol kôň evidovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat zverený, a/alebo ktorý tohto koňa chová a/alebo inak používa.

Poistenie je možné uzatvoriť s platnosťou na území Slovenskej republiky, alebo Slovenskej republiky a Európy. Na národných pretekoch v Rakúsku je zjednanie/preukázanie takéhoto poistenia už požadované.

Poistné je kalkulované ako minimálne ročné poistné, t. j. každý majiteľ, ktorý vstúpi do poistenia v ktoromkoľvek čase, platí rovnaké poistné.

Každému poistenému bude po zaplatení poistného a zaevidovaní do zoznamu vystavený Certifikát o poistení.

ČO POISTENIE POKRÝVA:

Škody na živote, zdraví a majetku tretích osôb spôsobené poisteným koňom a to:

Základné poistenie:

 • Pri bežnej údržbe koňa, jazdení, ustajnení,…
 • Pri výkone profesionálnej činnosti – teda, ak je kôň v oprávnenej držbe napr. trénera, ktorý má zmluvu so svojím klubom a je za túto činnosť riadne platený klubom.
 • Poistenie kryje aj poistné udalosti na zdraví, živote a majetku tretích osôb, ktoré spôsobí kôň člena SJF, ku ktorým môže prísť na pretekoch (organizované športové podujatie). NIE SÚ KRYTÉ škody spôsobené na zdraví a živote akémukoľvek aktívnemu (riadne evidovanému) účastníkovi pretekov (organizovanej športovej súťaže).

Rozšírené poistenie:

 • Pri bežnej údržbe koňa, jazdení, ustajnení,…
 • Pri výkone profesionálnej činnosti – teda, ak je kôň v oprávnenej držbe napr. trénera, ktorý má zmluvu so svojím klubom a je za túto činnosť riadne platený klubom.
 • Poistenie kryje aj poistné udalosti na zdraví, živote a majetku tretích osôb, ktoré spôsobí kôň člena SJF, ku ktorým môže prísť na pretekoch (organizované športové podujatie). KRYTÉ SÚ aj škody spôsobené na zdraví a živote akémukoľvek aktívnemu (riadne evidovanému) účastníkovi pretekov (organizovanej športovej súťaže).

 

Krytá je právnym predpisom stanovená povinnosť nahradiť ujmu v súvislosti s poistenou činnosťou (vlastníctvo, užívanie, chov koňa) voči tretím stranám, ako následnú škodu po:

 • škode na živote alebo zdraví (bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie a pod.), duševné útrapy rodinných príslušníkov, následné finančné škody po škode na zdraví alebo živote (strata zárobku, ušlý zisk, náklady liečenia, pohreb),
 • škode na hmotnej veci, zničenie, strata, následné finančné,
 • škode na zvierati (na zdraví alebo usmrtením) a následné finančné škody,
 • akejkoľvek horeuvedenej škode náhrada nákladov právnej ochrany poisteného,
 • Rozsah krytia sa rozširuje o profesionálnu športovú činnosť (teda nie je vylúčená) a o škody na živote a zdraví aktívnych účastníkov organizovanej súťaže

 

 

Zoznam výluk k predmetnému poisteniu „Zodpovednosť z držby koňa“:

 • úmyselné konanie,
 • v súvislosti s vlastníctvom alebo prevádzkou motorových vozidiel,
 • rozšírením nákazlivej choroby,
 • v súvislosti s činnosťou, ktorej zákon ukladá za povinnosť iný typ poistenia, ako je dojednaný
 • pri preprave a na základe prepravných zmlúv,
 • pri dotknutých právach na ochranu osobnosti,
 • omeškanie,
 • dodávateľom elektriny, plynu, vody,
 • znečistením životného prostredia,
 • pri porušení právnej zodpovednosti, známej poistenému pri dojednaní poistenia,
 • v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonáva neoprávnene,
 • „asociálne“ osoby, ktorým poistený zveril určitú činnosť,
 • škody na prevzatom majetku alebo zvierati, ktoré poistený prevzal za účelom objednanej činnosti,
 • škody na samotnej veci, ktorú poistený oprávnene užíva,
 • regresné nároky z nemocenského poistenia,
 • za zodpovednosť nad rámec zákona,
 • pokuty, penále, sankcie,
 • čisté finančné škody,
 • škody priznané súdom v USA/Kanada,
 • škody majetkovo prepojených osôb.

Poistné podmienky vychádzajú zo štandardného znenia „Zodpovednosť za škodu“.  Takýto typ škody vzniká štandardne voči tretím osobám (nezodpovedáte za škodu sami sebe) a jej rozsah je stanovený v zmysle zákonov dotýkajúcich sa činnosti poisteného, pokiaľ sa nejedná o špeciálnu činnosť upravenú v samostatnom zákone.

Dotazované prípady, ako sú škody na majetku vlastníka koňa, sú tzv. vlastné škody, nie škody voči tretím osobám. Taktiež majetok, ktorý poistený užíva na základe povedzme zmluvy o prenájme, tento majetok by mal byť ošetrený majetkovým poistením (aj kvôli amortizácii, ktorú zákonná zodpovednosť zohľadňuje/odpočítava od plnenia, povinnosť vrátiť vec do pôvodného stavu po odpočítaní opotrebenia, vlastné auto by malo byť zasa riešené kasko poistením). Rozsah základného krytia je možné rozširovať, avšak za príplatky poistného.

Čo sa týka škôd na autách tretích osôb, sú majetkové škody voči tretím osobám, ktoré nesúvisia s prevádzkou motorového vozidla a teda sú poistením kryté.

 

Poistenie poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou GrECo JLT Slovakia – organizačná zložka.

Kontakty:

Ria Strohmayer  r.strohmayer@greco.sk, +421 (0) 903 780 999

Marián Talo  m.talo@greco.sk, +421 (0) 901 790 097

top