Slovenská jazdecká federácia | SJF

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú koňom je opäť možné uzavrieť

Opäť je možné uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretích osôb spôsobené koňom.

Poistenie koní, ako aj samotných jazdcov je možné prostredníctvom spoločnosti Agroconsulting MK, s.r.o., partnerom SJF od 1.2.2019, ktorá poskytuje spomínané poisťovacie služby online na stránke www.poisteniekoni.sk

Poistenie si môžete uzatvoriť aj odklikom z našej stránky www.sjf.sk (v strednej časti stránky, kliknutím na banner „poistenie koní“).

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top