Slovenská jazdecká federácia | SJF

Presun termínu MSR skoky na koni seniori, mladí jazdci, mladé kone, amatéri + družstvá

Predsedníctvo SJF schvaľuje posun termínu MSR v skoku na koni seniori, mladí jazdci, ženy, mladé kone, amatéri + družstvá, ktoré sa budú konať v JK Rozálka Pezinok na 27.-30.9.2018.

 

Hlasovanie:

ZA 4 – Chovan, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 3 – Rindošová, Ivan, Horváth

UZNESENIE PRIJATÉ

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

 

Na základe žiadosti Jaroslava Ivana zdôvodnenie nehlasovania: „Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby “svojou” nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.“

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top