Slovenská jazdecká federácia | SJF

Blog

FEI vydala pokyn na ochranu koní pred prenosom chrípky koní

FEI vydala pre jazdeckú komunitu pokyny, ktoré sa týkajú ochrany koní pred prenosom chrípky koní a zabráneniu prenosu chrípky koní po potvrdení ohniska vírusu v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Írsku, Nigérii a Spojených štátoch amerických od začiatku roka. Chrípka koní je vysoko nákazlivý vírus, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie u koní. Vírus je endemický vo […]

Bronislav Chudyba potvrdzuje skvelú formu aj v novej sezóne

5. – 10.2.2019 sa v španielskej Valencii konali medzinárodné skokové preteky CSI. V sobotu Bronislav Chudyba potvrdil skvelú formu prvenstvom v 1* GP, na koni Guayarmina WV zo stajne Tina Pol. V nedeľu následne spečatil úspech vo 2* na koni New York krásnym strieborným umiestnením. BLAHOŽELÁME!!!

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú koňom je opäť možné uzavrieť

Opäť je možné uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretích osôb spôsobené koňom. Poistenie koní, ako aj samotných jazdcov je možné prostredníctvom spoločnosti Agroconsulting MK, s.r.o., partnerom SJF od 1.2.2019, ktorá poskytuje spomínané poisťovacie služby online na stránke www.poisteniekoni.sk Poistenie si môžete uzatvoriť aj odklikom z našej stránky www.sjf.sk (v strednej časti stránky, kliknutím na […]

Young Riders Academy 2019 je projekt pre talentovaných mladých jazdcov, v ktorom je možné získať polročnú stáž v renomovanej stajni u vybraného trénera zdarma.

Projekt Young Riders Academy vznikol v spolupráci so skupinou odborníkov v jazdectve a Medzinárodného klubu skokových jazdcov (IJRC) a s podporou spoločnosti Rolex. Šiesty ročník Young Riders Academy je určený pre talentovaných mladých jazdcov vo veku 18 – 23 rokov. Celkom 25 jazdcov bude vybraných odbornou porotou na testovacie závody, z ktorých 5 – 6 najlepších získa polročnú stáž v renomovanej […]

Preškolenie trénerov SJF

Vzdelávacia komisia SJF pozýva trénerov s platnou licenciou SJF na preškolenie (aktualizačný seminár), ktorí sú povinní absolvovať pravidelne ( raz za 4 alebo 2 roky). Preškolenie sa uskutoční v Košiciach, v priestoroch jazdeckého areálu UVLF Košice, Trieda KVP 9, Košice v dvoch termínoch a to 23. februára a 2. marca. Začiatok oboch je o 10:00. […]

P-SJF schválilo úpravu nasledovných pravidiel SJF

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Príručku skokových stewardov/komisárov 2019, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár NEHLASOVAL 1 – Horváth Uznesenie prijaté. B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje FEI pravidlá záprahových súťaží a Para-záprahové pravidlá 2019, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, […]

1. zasadnutie P-SJF v roku 2019

1. zasadnutie P-SJF v roku 2019 sa uskutoční dňa 5.2.2019 (utorok) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa c.4) s nasledovným programom: 1.      Otvorenie 2.      Schválenie programu 3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.      Hlasovania per rollam od 12.12.2018 5.      Rozpočet SJF 7.      Galavečer SJF 8.      Kritériá talentovanej mládeže 9.      Činnosť sekretariátu SJF 10.    Činnosť […]

top