Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ skoky v JK Masarykov Dvor-Vígľaš Pstruša

info

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top