Slovenská jazdecká federácia | SJF

Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2018 (v zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.).

Chceme Vás preto informovať o tejto možnosti, o obsahu danej výzvy a o skutočnosti, že Vaše žiadosti môžete predkladať do 31. januára 2018.

Pod textom nájdete odkaz na výzvu, v ktorej nájdete jednotlivé kritéria hodnotenia žiadostí, výšku možnej dotácie a ďalšie podmienky výzvy.

Dotácie sú zamerané na tieto účely:
01 Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.
02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2018
03 Projekty školského, univerzitného športu a športu pre všetkých
04 Značenie peších, lyžiarskych, vodných a cyklistických trás v Slovenskej republike
05 Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2017 a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2017 a za celoživotnú prácu s mládežou
06 Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze:
https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2018/

výzva

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top