Slovenská jazdecká federácia | SJF

XIV. VZ SJF

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Rokovací a Volebný poriadok (návrhy a navrhované zmeny)

Správy

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top