Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasadnutie P-SJF 4/2018

14.6.2018 o 14.00 sa v sídle SJF, Junácka 6, 832 80 Bratislava uskutoční zasadnutie P-SJF s nasledovným programom:

  1.      Otvorenie
  2.      Schválenie programu
  3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov
  4.      Hlasovania per rollam od 30.4.2018
  5.      Galavečer SJF ( presun z posl. zasadnutia P-SJF)
  6.      Činnosť sekretariátu SJF
  7.      Činnosť komisií SJF
  8.      Rôzne
  9.      Záver
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top