Slovenská jazdecká federácia | SJF

4. zasadnutie P-SJF v roku 2020

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 22.7.2020 (streda) o 10.00 v JK Trenčín Nozdrkovce, Nozdrkovce 7573, 911 05 s nasledovným programom:

1.            Otvorenie

2.            Schválenie programu

3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.            Hlasovania per rollam od 17.6.2020

5.            Jazdecké školy

6.            Činnosť komisií SJF a analýza potrieb financovania komisií SJF

7.            Rozpočet SJF 2020

8.            Činnosť Kontrolóra SJF

9.            Činnosť sekretariátu SJF

10.         Informačný systém SJF

11.          Rôzne

12.          Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top