Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

OZNAM o zrušení pretekov

Organizátor TJ Žrebčín Motešice oznamuje, že preteky Jarné military Motešice 2017, kód 17311ZC, sú v termíne 11.-12.3.2017 zrušené. Organizátor včas oznámi nový termín konania pretekov.

5. zasadnutie P-SJF

Dňa 17.3.2017 sa uskutoční 5. zasadnutie P-SJF, o 13.00 v sídle SJF, Junácka 6, 832 80 Bratislava s nasledovným programom:      Otvorenie      Voľba zapisovateľa a overovateľov      Schválenie programu      Hlasovania per rollam od 16.12.2016      Príprava Rozpočtu SJF 2017      Príprava XII. VZ SJF      Činnosť sekretariátu      Činnosť komisií SJF      Rôzne      Záver   Zasadnutia P-SJF […]

top