Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

P-SJF schválilo prostr. per-rollam hlasovania úpravu Všeobecných pravidiel SJF a Smernice vzdelávania športových odborníkov v SJF. Zároveň Komisia športových odborníkov schválila úpravu Skokových pravidiel SJF.

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.2.2023 prijalo P-SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. (viď nižšie) hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice […]

V platnosti zostávajú pôvodné pravidlá tvorby drezúrneho rebríčka SJF 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 16. do 18.1.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Na základe diskusie a prehodnotenia dopadu úpravy tvorby drezúrneho rebríčka SJF 2022 na jazdeckú verejnosť ruší P-SJF rozhodnutie per rollam 302022, čím zostávajú v platnosti pravidlá tvorby  drezúrneho rebríčka SJF 2022 pre započítanie pretekov od […]

Drezúrne sústredenie s Irynou Lis

V dňoch 19.-20. januára 2023 sa bude v krytej hale žrebčína Motešice konať drezúrne sústredenie s drezúrnou trénerkou Irynou Lis. Prvé sústredenie sa konalo koncom minulého roka a tešilo sa veľkému záujmu jazdcov. Ku kvalite podujatia prispieva nový jazdecký povrch.Iryna Lis je úspešná drezúrna jazdkyňa, trénerka, účastníčka dvoch Letných olympijských hier (2004, 2008).Prosím, v prípade […]

P-SJF schválilo úpravu tvorby drezúrneho rebríčka v dátumoch – zrušené

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 27.-29.12.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: P-SJF schvaľuje úpravu zostavenia drezúrneho rebríčka 2022, ktorý je rozhodujúci pre zápočet bodov z absolvovaných drezúrnych pretekov,  na obdobie 1.1. 2022 – 31.12.2022. Vzhľadom na to, že v roku 2021 sa v zimnom období november – december nekonali […]

P-SJF schválilo technicko-organizačné podmienky MSR 2023 v disciplíne drezúra

Vážení členovia Predsedníctva SJF, na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 9. do 11.11.2022 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v drezúre 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top