Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Aktualizačný seminár pre trénerov

SOŠ PV v Ivanke pri Dunaji v spolupráci so SJF organizuje dňa 10.12.2022 Aktualizačný seminár pre trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa. Seminár je určený pre členov SJF s licenciou tréner 1. – 3. kvalifikačného stupňa, ktorí v posledných troch rokoch neabsolvovali aktualizačný seminár. Zoznam trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa evidovaných v SJF nájdete v on-line evidencii SJF: https://evidencia.sjf.sk/osoby?filter=true&filter_license_status_sjf=1&filter_attribute=3-20

P-SJF schválilo technicko-organizačné podmienky MSR 2023 v disciplíne drezúra

Vážení členovia Predsedníctva SJF, na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 9. do 11.11.2022 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v drezúre 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, […]

4. zasadnutie P-SJF

4. zasadnutie P-SJF v roku 2022 sa uskutoční dňa 8.11.2022 (utorok) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (zasadačka 1. poschodie) s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.          […]

P-SJF hlasovalo prostredníctvom per-rollam hlasovania o talentovanej mládeži 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF schvaľuje, v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Zz v znení neskorších predpisov, pridelenie príspevku talentovaným športovcom do 23 rokov pre rok 2022, v celkovej sume 27 590€, ku stavu evidencie SJF športovcov do 23 rokov k 30.9.2022, […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

Hashtag SJF
top