Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

2. zasadnutie P-SJF v roku 2020

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 3.6.2020 (streda) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula), s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.            Hlasovania per rollam od 12.02.2020 5.            Činnosť sekretariátu SJF 6.            Situácia v SJF ohľadom Covid-19 7.            Činnosť komisií SJF a analýza potrieb financovania komisií SJF 8.            Činnosť […]

P-SJF zvolalo prostredníctvom per rollam XV. VZ SJF

P-SJF schvaľuje konanie a zvoláva v súlade so Stanovami SJF, článok VII, odst.2, XV. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie, ktoré sa uskutoční 29.6.2020. Zároveň schvaľuje miesto konania a Program nasledovne: dňa 29. júna 2020 (pondelok) o 10.00 hod prezentácia od 9:00 hod Miesto konania: kongresové centrum SPU Nitra, Akademická 38, 949 01 Nitra Program:                      1.   Otvorenie rokovania […]

AKTUALIZÁCIA – 4. fáza uvoľňovania opatrení

Vážení športoví priatelia, na základe usmernenia Hlavného hygienika SR sa organizovanie športových súťaží umožní najskôr 3.6.2020, v závislosti od samotného vývoja svetovej pandémie Covid-19 na Slovensku od uvoľnenia 4. fázy opatrení. Pre jazdecký šport to znamená predĺženie zákazu konania jazdeckých pretekov do 2.6.2020. Podrobnosti si môžete prečítať nižšie: Od stredy 20. mája môžu byť otvorené nielen […]

P-SJF schválilo konanie SZVJ počas Covid-19 za presne určených podmienok

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizovanie skúšok základného výcviku jazdca počas Covid-19 za podmienok dodržania vnútorných smerníc a postupov SJF, ako aj za podmienok  dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a nasledovných usmernení SJF: Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ  vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka: SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či […]

AKTUALIZÁCIA – Ústredný krízový štáb SR vydal niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19

AKTUALIZÁCIA!!! Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 20. mája 2020. Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR. Tento zákaz začína platiť […]

Usmernenie SJF k prevádzke vonkajších športovísk

Vážení predstavitelia športových klubov SJF, žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie predmetného usmernenia, v súlade s pokynmi a usmerneniami Hlavného hygienika SR, ako aj Krízového štábu SR. Usmernenie SJF k prevádzke vonkajších športovísk je potrebné umiestniť na viditeľnom mieste jazdeckého areálu/vonkajšieho športoviska.

top