Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 79 rokov navždy opustil dlhoročný člen SJF, tréner, činovník a milovník koní Jaroslav Klein. Smútiacej rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť!

online zasadnutie P-SJF 12.10.2023

Online zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 12. októbra 2023 (štvrok) o 19.00 s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.            Hlasovania per rollam od 26.6.2023 5.            Schválenie konania FEI pretekov na území SR 6.            Činnosť komisií SJF 7.            Činnosť sekretariátu SJF 8.            Rôzne 9.            Záver Schôdza cez Microsoft Teams […]

P-SJF schválilo TOP MSR 2024 v disciplínach skoky, voltíž, všestranná spôsobilosť, záprahy a vytrvalosť

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v dňoch 27. – 29.9.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2024 v disciplíne voltíž, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top