Slovenská jazdecká federácia | SJF

Vytrvalosť

P-SJF schválilo, na základe uznesenia Komisie vytrvalostného jazdenia SJF, konanie MSR 2022

Vážení členovia Predsedníctva SJF, na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.3. – 4.4.2022 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie a organizáciu MSR vo vytrvalostnom jazdení 2022 pre JK NŽ Topoľčianky 22.-24.7.2022, z pôvodného termínu 22.-25.8.2022. hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Paučo, Novotný […]

P-SJF schválilo úpravu Všeobecných pravidiel SJF, Skokových pravidiel a Smernice vzdelávania športových odborníkov v SJF

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Skokových pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE […]

top