Slovenská jazdecká federácia | SJF

Vytrvalosť

P-SJF schválilo úpravu Všeobecných pravidiel SJF, Skokových pravidiel a Smernice vzdelávania športových odborníkov v SJF

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Skokových pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE […]

per rollam 27.12.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje menný zoznam talentovanej mládeže 2021. Kompletný spis TM 2021: https://www.sjf.sk/subory/talentovana_mladez/Talentovana%20mladez%202021.pdf hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

Komisia vytrvalostného jazdenia prerozdelila prostredníctvom per rollam hlasovania finančné prostriedky za rok 2021

Na základe hlasovania per rollam 16.-18.12.2021 prijala KVJ SJF nasledujúce uznesenie: Použitie finančných prostriedkov KVJ v zmysle návrhu takto: Martin Gallo – MS PISA elim. 400,-€ Lucia Marošová-MS PISA elim.  400,-€ Martin Gallo – ME ERMELO 24.  miesto 1000,-€ Miriam Malá – ME ERMELO elim. 400,-€ Lucia Supeková – ME ERMELO elim. 400,-€ Miriam Kmeťová […]

Antidoping 2022

Dňa 1. januára 2022 vstupuje do platnosti nový Zoznam zakázaných látok 2022. Aktuálne si môžete pozrieť slovenskú aj anglickú verziu tohto Zoznamu, rovnako aj Monitorovací program 2022 a zhrnutie zmien v Zozname. Zoznam zakázaných látok a metód 2022 + Monitorovací program 2022Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2022Prohibited list 2022The 2022 Monitoring Program

EHV-1 FEI predpisy na FEI pretekoch konajúcich sa od 1. októbra 2021 v Európe

Od 1. októbra 2021 vstupuje do platnosti nový sankčný FEI predpis, ktorý sa aplikuje na všetky FEI preteky konajúce sa v Európe od 1.10.2021 vrátane. Rozšírenie FEI predpisu EHV-1 nadväzuje už na platné povinnosti, kde každý kôň musí spĺňať určité požiadavky, ako meranie teploty 10 dní pred príchodom na FEI preteky, … Ak tieto požiadavky […]

P-SJF prijalo nasledovné per-rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.8. do 02.9.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 vo vytrvalosti pre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 1.-3.10.2021, kategórie seniori, juniori a mladí jazdci. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ […]

top