Slovenská jazdecká federácia | SJF

Záprahy

MSR záprahy 2021 zrušené

Majstrovstvá SR 2021 v disciplíne záprahy, ktoré sa mali konať 16.-19.9.2021 v Humpolci (ČR), sa neuskutočnia z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených jazdcov. Záprahová komisia SJF

P-SJF schválilo prostredníctvom per rollam hlasovania zmenu termínu MSR 2021 vo všestrannej spôsobilosti a zároveň schválilo konanie MSR 2021 v záprahovom jazdení

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 v záprahovom jazdení pre organizátora EQUITEAM Most pri Bratislave v termíne 16.-19.9.2021 s miestom konanie Humpolec (ČR). hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2021 vo všestrannej spôsobilosti v JK Masarykov Dvor Vígľaš-Pstruša z pôvodného termínu 28.-29.9.2021 na termín […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

Záprahový rebríček jazdcov a koní 2020

ZK SJF v dňoch 06. až 08. 01. 2021 hlasovala o Rebríčku záprahových jazdcov a záprahových koňoch roku 2020. Začiatok hlasovania: 06. 01. 2021 o 12:45. Koniec hlasovania:  08. 01. 2021 o 13:00 Výsledky hlasovania: Za: 4,      Proti: 0,   Zdržali sa: 1 UZNESENIE PRIJATÉ. ZK SJF schvaľuje Rebríček záprahových jazdcov a záprahové kone roku 2020.

Upozornenie VSO SJF

P-VSO v zmysle bodu 6. Zápisnice štvrtého zasadnutia predsedníctva VSO konaného 11.12.2020 upozorňuje usporiadateľov pretekov v roku 2021 na termín nahlásenia pretekov do športového kalendára SJF do 31.12.2020. V prípade nedodržania termínu nahlásenia preteky nebudú zarátané do Východoslovenského pohára a nebude im priznaný príspevok z rozpočtu VSO.

Pracovná komisia pre jazdecké školy a mládež

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 24. do 26.8.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF nominuje na post predsedu pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Ivetu Chodilovú, lic.č. 07754 hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF […]

top