Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pony

P-SJF schválilo konanie SZVJ počas Covid-19 za presne určených podmienok

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizovanie skúšok základného výcviku jazdca počas Covid-19 za podmienok dodržania vnútorných smerníc a postupov SJF, ako aj za podmienok  dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a nasledovných usmernení SJF: Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ  vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka: SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či […]

AKTUALIZÁCIA – Ústredný krízový štáb SR vydal niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19

AKTUALIZÁCIA!!! Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 20. mája 2020. Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR. Tento zákaz začína platiť […]

Usmernenie k tréningovému procesu počas Covid-19

Vážení členovia Slovenskej jazdeckej federácie, Slovenská jazdecká federácia požiadala dňa 19.3.2020 MŠVVaŠ SR ako aj MPaRV SR o podanie jasnej a kompetentnými úradmi overenej odpovede k možnostiam a pravidlám opohybovania koní a športových tréningov nakoľko je potrebné zaistiť pre kone, okrem zabezpečenia fyziologických potrieb (kŕmenie, voda, podstielka…) aj ich pravidelné opohybovanie (jazdenie, lonžovanie…). Niektoré  športové stajne a areály nedisponujú dostatočným […]

Usmernenia a odporúčania pre športovú činnosť

Vážené športové kluby, členovia Slovenskej jazdeckej federácie, v súvislosti s prijatými opatreniami ústredného krízoveho štábu SR Vám dávame do povedomia „Usmernenia a odporúčania pre športovú činnosť“, ktoré vypracovali, na základe iniciatívy športových zväzov, MŠVVaŠ v spolupráci s epidemiológom UVZ a hlavným hygienikom SR. Usmernenie sa týka hlavne otázok, či je možné vykonávať športový tréning a tiež obmedzení, ktoré […]

Skokové sústredenie s Bronislavom Chudybom

Skoková komisia SJF s oblastnou podporou organizuje SKOKOVÉ SÚSTREDENIE S BRONISLAVOM CHUDYBOM Dátum: 7. – 8. marec 2020 / sobota, nedeľa / Miesto: areál BK SPORT HORSES / JK DUNAJ Bratislava Časový harmonogram bude upresnený dva dni pred konaním sústredenia na stránke SJF. Počet miest obmedzený. Maximálny počet účastníkov sústredenia: 15 Prihlasovanie a informácie na tel. čísle :  […]

P-SJF schválilo konanie MSR v záprahovom jazdení 2020 a nového člena Skokovej komisie SJF

Vážení členovia Predsedníctva SJF, Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2020 v záprahovom jazdení JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 25.-26.7.2020 hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth UZNESENIE PRIJATÉ P-SJF schvaľuje na post člena Skokovej komisie SJF Ľubu Polónyovú, lic. č. 01265 hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth UZNESENIE PRIJATÉ

P-SJF schválilo per rollam úpravu Všeobecných pravidiel SJF 2020 s účinnosťou od 1.3.2020

Vážení členovia Predsedníctva SJF, na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 18.2. do 20.2.2020 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: P-SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF 2020, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth UZNESENIE PRIJATÉ

top