Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

per rollam 27.12.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje menný zoznam talentovanej mládeže 2021. Kompletný spis TM 2021: https://www.sjf.sk/subory/talentovana_mladez/Talentovana%20mladez%202021.pdf hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

P-SJF schválilo konanie MSR 2022 v záprahovom jazdení a úpravu Smernice riadenia skokových súťaží

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje organizáciu MSR v záprahovom jazdení 2022 pre JK Czajlík Ranch Dunajský Klátov v termíne 16. – 18.9.2022. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Smernice riadenia skokových súťaží, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, […]

Školenie skokových rozhodcov a stewardov 2022

Rozhodcovská komisia SJF plánuje organizovať školenie nových skokových rozhodcov a skokových stewardov. Predbežný plánovaný termín úvodného 3 dňového školenia je, v prípade dostatočného počtu účastníkov (min. 10, max. 20), február alebo marec 2022. Miesto konania aj cena kurzu budú stanovené podľa počtu a oddielovej príslušnosti záujemcov o školenie. Podmienkou účasti na kurze je vek 20 […]

Antidoping 2022

Dňa 1. januára 2022 vstupuje do platnosti nový Zoznam zakázaných látok 2022. Aktuálne si môžete pozrieť slovenskú aj anglickú verziu tohto Zoznamu, rovnako aj Monitorovací program 2022 a zhrnutie zmien v Zozname. Zoznam zakázaných látok a metód 2022 + Monitorovací program 2022Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2022Prohibited list 2022The 2022 Monitoring Program

P-SJF prijalo prostredníctvom per rollam hlasovania TO podmienky MSR 2022 v skoku na koni ako aj štatút reprezentanta v disciplíne skoky

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 7. do 9.10.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2022, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE […]

top