Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

P-SJF schválilo na návrh Skokovej komisie SJF TO podmienky MSR v skoku na koni 2021 a Statut reprezentanta v skoku na koni 2021

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje štatút reprezentanta v disciplíne skoky pre rok 2021, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko – organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2021, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  […]

MSR 2020 v skoku na koni

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov MSR v skoku na koni, ktoré sa budú konať 8.-11.10.2020 v Šamoríne, aby dodržiavali aktuálne platné epidemiologické opatrenia a pohybovali sa s prekrytím horných dýchacích ciest (okrem samotných športovcov, ktorí práve vykonávajú šport). Na jedného jazdca je povolený limit 1 ošetrovateľ + 1 tréner. Bez rodinných príslušníkov!

Hlasovania per rollam 28.-30.9.2020

1/ Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti navrhujem, aby P-SJF prijalo hlasovaním per rollam prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase od zverejnenia tohto návrhu do 30.9.2020 do 10:00 hod uznesenie nasledovného znenia: Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na medzinárodné preteky vo všestrannej spôsobilosti  CCIO-J2* 8.-11.10.2020 Strzegom (POL) nasledovne: Sofia Laura Petranová – Furioso XXXVIII-3SK/Red Willow Lucia Sláviková – […]

Pracovná komisia pre jazdecké školy a mládež

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 24. do 26.8.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF nominuje na post predsedu pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Ivetu Chodilovú, lic.č. 07754 hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF […]

Skoková komisia SJF pracuje v novom zložení

P-SJF prijalo prostredníctvom per-rollam hlasovania v čase od 17.8. do 19.8.2020 nasledovné uznesenia: A/ P-SJF berie na vedomie vzdanie sa Tomáša Kuchára postu predsedu Skokovej komisie SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF odvoláva všetkých členov skokovej komisie SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, […]

top