Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

P-SJF schválilo prostr. per-rollam hlasovania úpravu Všeobecných pravidiel SJF a Smernice vzdelávania športových odborníkov v SJF. Zároveň Komisia športových odborníkov schválila úpravu Skokových pravidiel SJF.

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.2.2023 prijalo P-SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. (viď nižšie) hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice […]

Zmena termínu MSR v skoku na koni detí, pony, juniorov a mladých jazdcov 2023

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 17.-19.1.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2023 v skoku na koni pre organizátora JK Rozálka v kategórii deti, pony, juniori a mladí jazdci  z pôvodného termínu 4.-6.8.2023 na termín 28.-30.7.2023. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top