Slovenská jazdecká federácia | SJF

Voltíž

P-SJF schválilo per rollam úpravu Všeobecných pravidiel SJF 2020 s účinnosťou od 1.3.2020

Vážení členovia Predsedníctva SJF, na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 18.2. do 20.2.2020 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: P-SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF 2020, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth UZNESENIE PRIJATÉ

SEMINÁRE SJF 2020

Semináre pre skokových činovníkov (rozhodcov, staviteľov aj stewardov) ako aj pre skokových rozhodcov-kandidátov k zmenám v Skokových a Všeobecných pravidlách pre rok 2020 sa uskutočnia 22.2.2020 o 8:00 v areáli UVLF Košice na Komenského 68/73 v Košiciach 29.2.2020 o 9:00 v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave Seminára k zmenám vo Všeobecných pravidlách sa […]

P-SJF schválilo nasledovné výpravy 2019

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravy za jednotlivé disciplíny nasledovne: DREZÚRA ME U25/YR/J/Ch San Giovanni (ITA) 23/7/2019 – 28/7/2019 CH-EU-Ch-D  (deti) Dorota Jurštáková s koňom Grigoris S Laura Petranová s koňom Piaf CH-EU-J-D (juniori) Zoya Ledecká s koňom Vandato CH-EU-Y-D (mladí jazdci) Lea Jakubíková s koňom Giovanni Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Rindošová, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár Uznesenie prijaté. SKOKY ME […]

P-SJF schválilo novú Smernicu vzdelávania športových odborníkov v SJF a Smernicu pre rozhodcov voltíže 2019

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Smernicu vzdelávania športových odborníkov v SJF, ktorá tvorila prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár Uznesenie prijaté. B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Smernicu pre rozhodcov voltíže 2019, ktorá tvorila prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, […]

top