Slovenská jazdecká federácia | SJF

Záprahy

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

Záprahový rebríček jazdcov a koní 2020

ZK SJF v dňoch 06. až 08. 01. 2021 hlasovala o Rebríčku záprahových jazdcov a záprahových koňoch roku 2020. Začiatok hlasovania: 06. 01. 2021 o 12:45. Koniec hlasovania:  08. 01. 2021 o 13:00 Výsledky hlasovania: Za: 4,      Proti: 0,   Zdržali sa: 1 UZNESENIE PRIJATÉ. ZK SJF schvaľuje Rebríček záprahových jazdcov a záprahové kone roku 2020.

Upozornenie VSO SJF

P-VSO v zmysle bodu 6. Zápisnice štvrtého zasadnutia predsedníctva VSO konaného 11.12.2020 upozorňuje usporiadateľov pretekov v roku 2021 na termín nahlásenia pretekov do športového kalendára SJF do 31.12.2020. V prípade nedodržania termínu nahlásenia preteky nebudú zarátané do Východoslovenského pohára a nebude im priznaný príspevok z rozpočtu VSO.

Pracovná komisia pre jazdecké školy a mládež

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 24. do 26.8.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF nominuje na post predsedu pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Ivetu Chodilovú, lic.č. 07754 hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF […]

P-SJF prijalo prostredníctvom per rollam nasledovné uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 10. – 13.7.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice skúšok základného výcviku jazdca v disciplíne záprah a záprahy-pony, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Novotný PROTI 1 – […]

P-SJF schválilo konanie SZVJ počas Covid-19 za presne určených podmienok

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizovanie skúšok základného výcviku jazdca počas Covid-19 za podmienok dodržania vnútorných smerníc a postupov SJF, ako aj za podmienok  dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a nasledovných usmernení SJF: Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ  vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka: SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či […]

top