Slovenská jazdecká federácia | SJF

Záprahy

Oznam – záprahy

FEI publikovalo 4.-10.10.2021 nové drezúrne úlohy pre HP2 – HP4. Originály všetkých FEI záprahových drezúrnych úloh sú na web stránke FEI na adrese: https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests

EHV-1 FEI predpisy na FEI pretekoch konajúcich sa od 1. októbra 2021 v Európe

Od 1. októbra 2021 vstupuje do platnosti nový sankčný FEI predpis, ktorý sa aplikuje na všetky FEI preteky konajúce sa v Európe od 1.10.2021 vrátane. Rozšírenie FEI predpisu EHV-1 nadväzuje už na platné povinnosti, kde každý kôň musí spĺňať určité požiadavky, ako meranie teploty 10 dní pred príchodom na FEI preteky, … Ak tieto požiadavky […]

MSR záprahy 2021 zrušené

Majstrovstvá SR 2021 v disciplíne záprahy, ktoré sa mali konať 16.-19.9.2021 v Humpolci (ČR), sa neuskutočnia z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených jazdcov. Záprahová komisia SJF

P-SJF schválilo prostredníctvom per rollam hlasovania zmenu termínu MSR 2021 vo všestrannej spôsobilosti a zároveň schválilo konanie MSR 2021 v záprahovom jazdení

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 v záprahovom jazdení pre organizátora EQUITEAM Most pri Bratislave v termíne 16.-19.9.2021 s miestom konanie Humpolec (ČR). hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2021 vo všestrannej spôsobilosti v JK Masarykov Dvor Vígľaš-Pstruša z pôvodného termínu 28.-29.9.2021 na termín […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

Záprahový rebríček jazdcov a koní 2020

ZK SJF v dňoch 06. až 08. 01. 2021 hlasovala o Rebríčku záprahových jazdcov a záprahových koňoch roku 2020. Začiatok hlasovania: 06. 01. 2021 o 12:45. Koniec hlasovania:  08. 01. 2021 o 13:00 Výsledky hlasovania: Za: 4,      Proti: 0,   Zdržali sa: 1 UZNESENIE PRIJATÉ. ZK SJF schvaľuje Rebríček záprahových jazdcov a záprahové kone roku 2020.

top