Slovenská jazdecká federácia | SJF

Záprahy

P-SJF schválilo TOP MSR 2024 v disciplínach skoky, voltíž, všestranná spôsobilosť, záprahy a vytrvalosť

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v dňoch 27. – 29.9.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2024 v disciplíne voltíž, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje […]

per rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11. – 13.9.2023 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti SJF schvaľuje P-SJF úpravu Technicko-organizačných podmienok konania a organizácie MSR 2023 vo všestrannej spôsobilosti, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. ZA 4 – Chovan, […]

Hlasovania P-SJF per rollam

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 7.7. – 10.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje Emu Dudonovú, zahrnutú vo výprave na MS vo voltížnom jazdení 2023 Flyinge (SWE) 24.-30.7.2023 juniorov a mladých jazdcov – rezervný atlét junior ženy, v balíčku hradených členov výpravy zo SJF. hlasovanie:  ZA […]

P-SJF schválilo prostr. per-rollam hlasovania úpravu Všeobecných pravidiel SJF a Smernice vzdelávania športových odborníkov v SJF. Zároveň Komisia športových odborníkov schválila úpravu Skokových pravidiel SJF.

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.2.2023 prijalo P-SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. (viď nižšie) hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice […]

P-SJF hlasovalo prostredníctvom per-rollam hlasovania o talentovanej mládeži 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF schvaľuje, v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Zz v znení neskorších predpisov, pridelenie príspevku talentovaným športovcom do 23 rokov pre rok 2022, v celkovej sume 27 590€, ku stavu evidencie SJF športovcov do 23 rokov k 30.9.2022, […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top