Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam 4.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu výpravy na MS vo voltíži nasledovne:

MS seniori Budapešť (HUN)

23/08/2021 – 29/08/2021

Groom – Zoltán Barczi (samoplatca)

Attendant  – Lukáš Luknár (samoplatca)

Výjazd bude hradený z Rozpočtu SJF, kapitoly Reprezentácia.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top