Slovenská jazdecká federácia | SJF

POVINNOSTI DRŽITEĽOV KONÍ V ZMYSLE PRÍPISU Z MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

POVINNOSTI DRŽITEĽOV KONÍ V ZMYSLE PRÍPISU Z MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
5.12.2012 21:12
Povinnosti držiteľov koní (vlastník stajne, kde sú kone držané a ktorý zároveň môže byť aj vlastníkom koní) v súvislosti s centrálnou evidenciou:

– Pokiaľ nemá zaregistrovanú farmu/chov/stajňu, musí podať žiadosť predpísaným tlačivom (príloha č. 2 vyhlášky č. 16/2012) na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat (Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) potvrdenú veterinárnym lekárom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,

– Viesť individuálny register v chove (v tlačenej alebo elektronickej podobe) s údajmi podľa § 2 ods. (4) vyhlášky č. 16/2012,

– Žriebätá resp. kone musí najneskôr do 14 dní po vydaní pasu ako aj dovezené kone prihlásiť do Centrálnej evidencie pre chov koní pri Národnom žrebčíne Topoľčianky, š. p. (CEK, Parková 13, 951 93 Topoľčianky) na predpísanom tlačive (príloha č. 3 vyhlášky) – tu nastane od 1.1.2013 zmena, nakoľko kompletnú agendu budú zastrešovať PS SR š. p. / CEHZ prostredníctvom detašovaného pracoviska v Topoľčiankach,

– Hlásiť zmeny vlastníka, premiestnenie koňa okrem premiestnenia pre účasť na chovateľskej udalosti, exhibícii alebo športovom podujatí, úhyn, utratenie, zabitie, stratu a kastráciu najneskôr do 14 po vykonaní zmeny do CEK.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top