Slovenská jazdecká federácia | SJF

PRIHLASOVANIE SA DO ŠPORTOVÉHO KALENDÁRA SJF NA ROK 2017

P-SJF schvaľuje výnimku v Smernici SJF Zásady a postup pri tvorbe termínovaného kalendára pretekov SJF pre rok 2017 nasledovne:
do 15.11.2016 musia komisie schváliť technické podmienky pre organizátora MSR 2017
do 30.11.2016 kluby zasielajú žiadosti na organizáciu MSR 2017 na sekretariát SJF
do 10.12.2016 predsedovia komisií predkladajú stanoviská k žiadostiam o organizáciu MSR 2017 na sekretariát SJF
do 10.12.2016 komisie schvaľujú technické podmienky uskutočnenia MSR 2017
Následne P-SJF rozhodne o organizátoroch konania MSR 2017 pre jednotlivé disciplíny.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top