Slovenská jazdecká federácia | SJF

O nás

Základné informácie
Slovenská jazdecká federácia (SJF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, potvrdená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) ako jediný predstaviteľ poverený riadením jazdeckého športu. SJF je garantom rozvoja jazdeckého športu v Slovenskej republike.

SJF bola založená 22.5.1990.

SJF je riadnym členom Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI), Európskej jazdeckej konfederácie (EEF), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SJF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi.

V SJF sú združené jazdecké kluby a telovýchovné jednoty, ktoré majú záujem o rozvoj jazdeckého športu v SR.
SJF je zároveň riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru výboru (SOŠV).

SJF zastrešuje jazdecké discipíny:
Skoky – skákanie (parkúr) je jazdecký šport v ktorom sa jazdec na koni snaží buď v čo najkratšom čase a s čo najmenším počtom chýb prejsť trasu s prekážkami, alebo sa trafiť do časového limitu či hodnotenia za štýl.

Drezúra – ako súťažný šport si vyžaduje presné prevedenie série niektorých prirodzených cvikov koňa v rôznom chode (krok, klus, cval) na určitých miestach presne vymedzené pravouhlej arény (drezúrny obdĺžnik).

Voltíž – je akrobatické a gymnastické cvičenie vykonávané na cválajúcom koni. Kôň je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu, súťažiaci sa nazýva voltižér.

Všestrannosť – je jedna z najnáročnejších jazdeckých disciplín. Všestrannosť (military) vznikla pôvodne z potreby testovať spôsobilosť koní pre náročné potreby armády a až s postupom času sa zmenilo na športovú disciplínu.

Vytrvalosť – z anglického Endurance (výdrž, vytrvalosť) pochádza názov pre šport, u nás známy ako vytrvalostné jazdenie. Je to teda beh na dlhú trať, vo všetkých smeroch. Pretek samotný trvá niekedy až dvanásť hodín.

Záprahy – súťaží sa so zapriahnutými koňmi vo viacerých disciplínach. Súťažiaci musí prejsť trať s prekážkami na rýchlosť, ďalej sa preteká v obratnosti pri práci s drevom na čas a súťaží sa aj v prenesení čo najväčšej záťaže na určitú vzdialenosť v stanovenom čase.

Pony šport – je identický s disciplínou skoky, avšak jazdí sa na poníkoch a na pretekoch sa prekonávajú nižšie prekážky, prispôsobené nižšiemu vzrastu poníkov.

Reining – je často popisovaný ako westernová forma drezúry. Je to veľmi dynamická disciplína plná cvalu, rýchlosť však musí byť pod dokonalou kontrolou a nesmie byť na úkor presnosti.

Konské pólo (od r. 2020) – 

Základné informácie o SJF
Názov: Slovenská jazdecká federácia
Sídlo: Junácka 6, 832 80, Bratislava
Reg.: MV SR zo dňa 4.8.2016, VVS/1-900/90-78-8
IČO: 31787801
DIČ: 2021396311
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s.
Č. účtu: 11484004/0900
IBAN: SK39 0900 0000 0000 1148 4004

Členská základňa
Registrované kluby: cca 200
Registrovaní členovia: cca 2100
Registrované kone: cca 2 000

SJF plní nasledujúce úlohy:
• Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja jazdectva v Slovenskej republike.
• V plnom rozsahu sa stará a zodpovedá za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
• Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie.
• Koordinuje medzinárodný styk jazdeckých klubov.
• Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
• Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva registračný poriadok.
• Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev v jazdeckých kluboch. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top