Slovenská jazdecká federácia | SJF

USMERNENIE K REGISTRÁCII KOŇOVITÝCH ZVIERAT V DATABÁZE CENTRÁLNEJ EVIDENCIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

USMERNENIE K REGISTRÁCII KOŇOVITÝCH ZVIERAT V DATABÁZE CENTRÁLNEJ EVIDENCIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
9.12.2012 11:12
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. sú od 1.1.2013 poverené činnosťou v znení „zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpondérov (mikročipov) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia – systém elektronických identifikátorov“.

Na základe uvedeného Vás žiadame o aktualizáciu súčasného stavu evidencie koňovitých zvierat ako aj aktuálnych vlastníkov zvierat vo Vašom chovateľskom zariadení podľa prílohy listu č.1 a o dodržiavanie platnej národnej ako aj európskej legislatívy týkajúcej sa identifikácie koňovitých zvierat, konkrétne vykonávacej Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2012 Z.z. (http://www.pssr.sk/stiah/leg/16-2012.pdf) o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat a Nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat.

Pokiaľ chovateľské zariadenie, kde sú koňovité zvieratá držané alebo sa s nimi v tomto zariadení manipuluje, nie je schválené ako chov hospodárskych zvierat, je potrebné z Vašej strany požiadať o schválenie takéhoto chovu príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (RVPS), pod ktorú v rámci Vášho okresu spadáte a následne požiadať pracovisko Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline o pridelenie jedinečného 6-miestneho čísla chovu prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktoré tvorí prílohu listu č.2. Chovateľskému zariadeniu, ktorému na pracovisku CEHZ bolo v minulosti už pridelené číslo chovu (vystavený „Register farmy“) a chov je v súčasnosti v aktívnom stave a nedošlo k zmene údajov v existujúcom registri farmy, nie je potrebné zasielať nové žiadosti o pridelenie registračného čísla chovu, ostáva v platnosti registrácia pod prvotným registračným číslom chovu, prílohu č.2 nezasiela.

Požadované informácie formou prílohy č.1, prípadne prílohy č. 2 zašlite na adresu vysunutého pracoviska :

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
Ing. Silvia Halová
Moravecká 32
951 93 Topoľčianky
v termíne najneskôr 15 dní po prevzatí nášho sprievodného listu.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top