Slovenská jazdecká federácia | SJF

UZNESENIE P-SJF o MSR 2017 v disciplíne skoky

P-SJF schvaľuje konanie MSR 2017 v skokoch pre seniorov, juniorov, deti a mladých jazdcov pre usporiadateľa JK NAPOLI Šamorín v termíne 29.6. – 2.7.2017.

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

PROTI 0

NEHLASOVAL 0

Uznesenie prijaté.

 

 

 

P-SJF schvaľuje technické podmienky pre usporiadateľov  MSR 2017 v skokoch.

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

PROTI 0

NEHLASOVAL 0

Uznesenie prijaté.

 

 

Uznesenia budú  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

 

technicko-organizačné podmienky MSR 2017 v skoku na koni

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top