Slovenská jazdecká federácia | SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF
4.7.2016 22:07
Predsedníctvo SJF poveruje dočasným vedením (do riadneho menovania členov a predsedov) jednotlivých športových komisií týchto členov SJF:
Skoková komisia – Robert Pál
Drezúrna komisia – Michaela Horná
Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár
Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný
Voltížna komisia – Pavla Krauspe
Záprahová komisia – Ladislav Hána
Uvedení členovia budú vykonávať nevyhnutné úkony a svoju činnosť budú koordinovať s Mariánom Štangelom, členom Predsedníctva SJF za športovcov.
Hlasovanie:
ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel
PROTI 0
ZDRŽAL SA 0
Uznesenie bude prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top