Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam hlasovanie P-SJF

31.7.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.7.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

P-SJF schvaľuje zmenu šéfa ekipy na výpravu ME vo voltíži juniorov a mladých jazdcov Kaposvar (HUN) 27.- 31.7.2022 z Laury Lenčéšovej na Borisa Kodaka.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

18.7.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 14.-18.7.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2022 v skoku na koni pre organizátora Riders & Dreams  z pôvodného termínu 27. – 29.8.2022 na termín 25. – 27.8.2022.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top