Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF prijalo prostredníctvom per rollam hlasovania TO podmienky MSR 2022 v skoku na koni ako aj štatút reprezentanta v disciplíne skoky

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 7. do 9.10.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2022, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje štatút reprezentanta v disciplíne skoky pre rok 2022, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top