Dňa 28. mája 2024 sa v Nitre koná Valné zhromaždenie SJF

OTÁZKY & ODPOVEDE

Jazdec

Chcem sa naučiť jazdiť na koni

V databáze SJF sú evidované kluby, kam sa možno obrátiť a dohodnúť sa na hodinách jazdenia.
Databáza klubov sa nachádza tu:

 

Kluby SJF

Naučil som sa jazdiť na koni, chcem absolvovať skúšky základného výcviku jazdca

Skúšky základného výcviku jazdca (SZVJ) organizujú kluby, ktoré sú evidované ako členské subjekty SJF.

SZVJ sa organizujú pre členov SJF, takže je nutné sa pred absolvovaním SZVJ prihlásiť za člena SJF. Členstvo v SJF je možné získať tak, že Vás prihlási klub, pod ktorý budete patriť. Nie je možné byť členom SJF bez príslušnosti ku niektorému z klubov.
Prihlásiť sa možno na Žiadosti o registráciu členov SJF, kde budú vypísané osobné údaje, bude tam aj podpis žiadateľa o členstvo (resp. podpis zákonného zástupcu) a podpísaný bude i štatutár klubu.
Žiadosť je možné poslať elektronicky, prípadne je možné ju poslať poštou, alebo priniesť. Potom SJF vystaví faktúru na členský poplatok a po úhrade budete zaregistrovaný ako člen SJF.


Tlačivo Žiadosť na registráciu členov SJF sa nachádza tu:
 


Informácie o konaní SZVJ uvádzame na našej stránke tu:
konanie SZVJ


V smernici týkajúcej sa SZVJ sa nachádzajú podmienky úspešného absolvovania SZVJ: 

smernica SZVJ

Úspešne som absolvoval SZVJ, chcem jazdeckú licenciu

Ak ste úspešne absolvovali SZVJ, organizátor Vám odovzdá Osvedčenie o vykonaní SZVJ.

Na SJF organizátor zašle zoznam úspešných absolventov SZVJ, a na základe toho bude jazdecká licencia pridelená úspešným absolventom automaticky.

Pre vydanie členského preukazu treba zaslať fotografiu - výlučne v elektronickej podobe mailom. Tvár fotená spredu, na svetlom pozadí. Potom Vám bude zaslaný členský preukaz.

Chcem sa prihlásiť na preteky

Na národné preteky sa jazdci prihlasujú priamo u organizátora pretekov. Kontakt je vždy uvedený v rozpise ku každým pretekom v Športovom kalendári SJF:

Športový kalendár SJF

Na FEI preteky sa jazdci prihlasujú mailom na sekretariáte SJF. Treba uviesť: miesto a dátum konania pretekov, kategóriu súťaže, meno a FEI číslo jazdca aj koňa. Mail treba poslať na adresu:  baciak.masarykova@sjf.sk

Chcem licenciu FEI – jazdec

Licenciu FEI môže vybaviť štatutár klubu elektronicky cez Jazdecký informačný systém, mailom, alebo osobne na sekretariáte SJF.

Chcem obnoviť svoju registráciu na ďalšiu sezónu

Registráciu je možné obnoviť nasledovne - poslať, alebo priniesť žiadosť, alebo štatutár klubu môže obnoviť registráciu jazdca elektronicky cez Jazdecký informačný systém.

Ako zistím, či mám na SJF alebo na FEI aktívnu licenciu?

Najrýchlejšie je možné to overiť cez Jazdecký informačný systém, prípadne je možné napísať mail, alebo zavolať na sekretariát SJF.

Chcem byť trénerom

SJF organizuje kurzy na trénera 1. kvalifikačného stupňa v spolupráci s rôznymi školiacimi zariadeniami. Podmienky na získanie kvalifikácie trénera upravuje smernica:

Smernica - vzdelávanie trénerov


Informácie o konaní kurzov pre športových odborníkov zverejňujeme na našej stránke:

Školenia športových odborníkov

Po absolvovaní kurzu trénera treba poslať mailom (alebo poštou, prípadne priniesť) na SJF

  • kópiu platného Osvedčenia trénera, ktoré Vám po ukončení kurzu vydá organizátor kurzu
  • výpis z Registra trestov ak pracujete s mládežou do 18 rokov, alebo Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ak pracujete s osobami nad 18 rokov.
  • tlačivo - športový odborník na registráciu športového odborníka (činovníka)
  • fotografiu v elektronickej podobe mailom, alebo papierovú, rozmer 4,5 x 3 cm

Potom Vás v evidencii budeme viesť ako trénera a bude Vám vydaný preukaz trénera.

 

Chcem zmeniť klubovú príslušnosť

Klubovú príslušnosť je možné meniť jedenkrát počas jazdeckej sezóny. Poplatok je 50,- Eur. O zmenu sa žiada na príslušnom tlačive, kde musí byť podpísaný štatutárny zástupca pôvodného a aj nového klubu.
Tlačivo Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti tu:

 

tlačivo - zmena klubovej príslušnosti

Ako získať členský preukaz

Treba poslať na SJF mailom svoju fotografiu. Tvár odfotografovaná spredu, na svetlom pozadí. Do mailu uviesť svoje meno, priezvisko, licenčné číslo a adresu, kam preukaz pošleme.

 

Podrobnejšie informácie o členskom preukaze TU.


Kôň

Kôň ešte nebol registrovaný na SJF

Ku prvej registrácii je nutné priniesť, alebo poslať jeho pas (nie sken pasu), spolu so žiadosťou. Žiadosť o registráciu koní sa nachádza tu:

tlačivo - registrácia koňa

Kôň už bol registrovaný na SJF, chcem obnoviť jeho registráciu na novú sezónu

Ku obnoveniu registrácie už nie je nutné priniesť pas, stačí iba poslať, alebo priniesť žiadosť, alebo môže štatutár klubu obnoviť registráciu elektronicky cez Jazdecký informačný systém.

Chcem zmeniť majiteľa koňa, meno koňa v databáze SJF

SJF do svojej databázy zapisuje iba zmeny, ktoré sú uvedené v pase, teda do pasu koňa nerobí žiadne záznamy.


Zmeny majiteľa koňa a mena koňa sa vykonávajú vo Zväze chovateľov koní na Slovensku, družstvo, kontakt tu:


ZCHKS - kontakt

Po zmene, ktorá bude zapísaná v pase, stačí poslať mailom sken titulnej strany pasu a tej strany, kde je uvedená zmena. SJF túto zmenu zapíše do svojej databázy.

Upozorňujeme, že majiteľ koňa je na základe Zákona 16/2012 z.z. povinný nahlásiť každého koňa do Centrálneho registra hospodárskych zvierat.

Chcem zmeniť klubovú príslušnosť koňa

Zmena klubovej príslušnosti koňa počas prebiehajúcej sezóny nie je možná, ak už je zaregistrovaný v niektorom z klubov SJF. Koňa možno prihlásiť do nového klubu v rámci novej sezóny.

Chcem FEI registráciu pre koňa

Kôň musí byť začipovaný, údaje v pase musia byť kompletné – vrátane obrazového popisu koňa (škvrny, chlpové víry) s pečiatkou od veterinára (alebo od chovnej stanice). O FEI registráciu stačí zažiadať cez Jazdecký informačný systém, mailom, telefonicky, prípadne osobne.

Chcem FEI pas pre koňa

O FEI pas stačí zažiadať cez Jazdecký informačný systém, mailom, telefonicky, prípadne osobne. Podmienky sú rovnaké ako pri FEI registrácii. FEI pas sa vystavuje s platnosťou na 4 roky, potom je možné ešte trikrát ho predĺžiť, opäť zakaždým na 4 roky.

Chcem zmeniť údaj vo FEI pase

Mailom, telefonicky, alebo osobne, zmena o ktorú žiadate musí byť uvedená v národnom pase koňa.

Ako zistím, či má môj kôň na SJF alebo na FEI aktívnu licenciu?

Najrýchlejšie je možné to overiť cez Jazdecký informačný systém, prípadne je možné napísať mail, alebo zavolať na sekretariát SJF.


Klub

Chcem založiť nový jazdecký klub

Podľa platných Stanov SJF:

Členom SJF sa môže stať aj právnická osoba - športový klub, ktorým sa rozumie právnická osoba založená na vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia)
ako i právnická osoba založená za účelom podnikania, ktorá má v predmete činnosti uvedenú činnosť súvisiacu so športom alebo športovými aktivitami (ďalej aj len „klub“), ak má aspoň 3 (troch) členov a splní aspoň dve (2) z nasledovných podmienok:

  • a) musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného športovca so športovou licenciou SJF
  • b) musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného športového odborníka SJF (tréner, rozhodca, staviteľ parkúrov,....)
  • c) musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného športového koňa v ľubovoľnej jazdeckej disciplíne
  • d) musí mať právny vzťah k jazdeckému areálu, športovisku alebo farme určeným na prípravu športovcov a športových koní alebo na usporadúvanie jazdeckých súťaží či jazdeckých podujatí

Podľa Registračného poriadku, právnická osoba predloží:
  • 1 x kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu klubu (Stanovy klubu, alebo výpis z Obchodného registra, príp. z Registra neziskových organizácií)
  • tlačivá na registráciu klubu, členov, koní

Štatutárny zástupca klubu musí byť tiež členom tohto klubu a aj musí mať aktívne členstvo v SJF.

 

Chcem obnoviť registráciu klubu

Obnoviť registráciu je možné cez Jazdecký informačný systém, alebo možno tlačivá potrebné pre registráciu poslať mailom, prípadne priniesť osobne na sekretariát SJF.

Chcem organizovať preteky, alebo SZVJ

Ak chce klub organizovať SZVJ, podmienky upravuje smernica:


Smernica SZVJ

 

Ak klub podmienky spĺňa, konanie SZVJ oznámi na tlačive oblastnému schvaľovateľovi SZVJ. Schválené SZVJ bude zverejnené na stránke SJF a klub môže SZVJ uskutočniť. 

 

Ak chce klub organizovať preteky, riadi sa pravidlami pre jednotlivé disciplíny.

 

Ako zistím, či je môj klub aktívny?

Najrýchlejšie je možné to overiť cez Jazdecký informačný systém, prípadne je možné napísať mail, alebo zavolať na sekretariát SJF.

Jazdecká škola

Podmienky Jazdeckej školy upravuje smernica:


Smernica - Jazdecké školy

Ostatné interné podmienky medzi Jazdeckou školou a žiakmi si upravuje každá Jazdecká škola podľa vlastných potrieb.

Súhlasím Táto webová lokalita používa súbory cookie.

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac