Slovenská jazdecká federácia | SJF

2. zasadnutie P-SJF v roku 2020

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 3.6.2020 (streda) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula), s nasledovným programom:

1.            Otvorenie

2.            Schválenie programu

3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.            Hlasovania per rollam od 12.02.2020

5.            Činnosť sekretariátu SJF

6.            Situácia v SJF ohľadom Covid-19

7.            Činnosť komisií SJF a analýza potrieb financovania komisií SJF

8.            Činnosť Kontrolóra SJF

9.            Rozpočet SJF 2020

10.          XV. VZ SJF

11.          Rôzne

12.          Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top