Slovenská jazdecká federácia | SJF

3. zasadnutie P-SJF v roku 2020

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 17.6.2020 (streda) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula), s nasledovným programom:

1.            Otvorenie

2.            Schválenie programu

3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.            Hlasovania per rollam od 3.6.2020

5.            Činnosť komisií SJF a analýza potrieb financovania komisií SJF

6.            XV. VZ SJF

7.            Rozpočet SJF 2020

8.            Činnosť Kontrolóra SJF

9.          Činnosť sekretariátu SJF

10.          Rôzne

11.          Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top