Slovenská jazdecká federácia | SJF

4. zasadnutie P-SJF

Dňa 23.10.2019 (streda) sa o 13:00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa č.4) uskutoční zasadnutie P-SJF s nasledovným programom:

1.         Otvorenie

2.         Schválenie programu

3.         Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.         Hlasovania per rollam od 18.9.2019

5.         Postoj P-SJF k navrhnutým opatreniam výsledku kontrol zo strany
Kontrolórky SJF

6.         VSO SJF – požiadavky

7.         Činnosť komisií SJF

8.         Činnosť sekretariátu SJF

9.         Rôzne

10.       Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top