Slovenská jazdecká federácia | SJF

4. ZASADNUTIE P-SJF

Dňa  16.12.2016 sa o 10.00 uskutoční 4. zasadnutie P-SJF,  v Penzióne Zlatý Dukát, Zvolenská Slatina (http://www.chrien.sk/zlaty-dukat/kontakty.aspx) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
 3. Schválenie programu
 4. Hlasovania per rollam od 3.11.2016
 5. Činnosť sekretariátu
 6. Informácia o VZ KŠZ, SOV a FEI
 7. Kontrolná komisia – činnosť, podnety
 8. Disciplinárna komisia – činnosť, podnety
 9. Rozpočet SJF 2016 – talentovaná mládež, priebežné čerpanie…
 10. Športové komisie, Vzdelávacia komisia, Rozhodcovská komisia, návrhy MSR 2017, technické podmienky MSR 2017, SZVJ voltíž
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Zasadnutia P-SJF sú verejné.

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top