Slovenská jazdecká federácia | SJF

Hlasovanie per-rollam 16.-23.10.2020

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 16.10. do 19.10.2020 prijalo P-SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF ruší prijaté uznesenie zo dňa 13.8.2020 prostredníctvom per-rollam hlasovania: Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2020 vo voltíži SŠ Ivanka pri Dunaji v termíne 24.-26.9.2020, ktoré sa budú konať v areáli JK Czajlik ranch Dunajský Klátov.

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Kubišová

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2020 vo voltíži SŠ Ivanka pri Dunaji v termíne 24.-26.9.2020, ktoré sa konali areáli JK Czajlik ranch Dunajský Klátov.

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Kubišová

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

P-SJF schvaľuje výnimku v Smernici 11/2017 Športový kalendár SJF nasledovne:

  • do 31.12.2020 kluby formou žiadosti predložia na SJF návrh termínov Majstrovstiev SR a finále KMK, ktoré plánujú zorganizovať v nasledujúcom roku a majú byť zaradené do kalendára SJF. Kópiu predložia predsedom jednotlivých disciplín
  • do 31.12.2020 kluby formou žiadosti predložia návrh pretekov a prémiovaných súťaží, ktoré plánujú organizovať v nasledujúcom roku a majú byť zaradené do športového kalendára SJF. Kópiu predložia jednotlivým jazdeckým oblastiam SJF

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

P-SJF ruší prijaté uznesenie zo dňa 15.10.2020 prostredníctvom per-rollam hlasovania: Predsedníctvo SJF schvaľuje úhradu nákladov spojených s organizovaním Aktualizačného seminára pre trénerov jazdectva, ktorý organizuje SŠ Ivanka pri Dunaji, vzhľadom k opatreniam kvôli Covid-19 dištančnou formou dňa 17.10.2020, vo výške 200€ z rozpočtu Vzdelávacej komisie SJF pre rok 2020.

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

                        ZDRŽAL SA 1: Kubišová

UZNESENIE PRIJATÉ

E/

P-SJF schvaľuje úhradu nákladov spojených s organizovaním Aktualizačného seminára pre trénerov jazdectva, ktorý organizuje SŠ Ivanka pri Dunaji, vzhľadom k opatreniam kvôli Covid-19 dištančnou formou dňa 17.10.2020, vo výške 200€ z rozpočtu Vzdelávacej komisie SJF pre rok 2020.

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

                        ZDRŽAL SA 1 – Kubišová

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top