Slovenská jazdecká federácia | SJF

Komisia vytrvalostného jazdenia prerozdelila prostredníctvom per rollam hlasovania finančné prostriedky za rok 2021

Na základe hlasovania per rollam 16.-18.12.2021 prijala KVJ SJF nasledujúce uznesenie:

Použitie finančných prostriedkov KVJ v zmysle návrhu takto:

Martin Gallo – MS PISA elim. 400,-€

Lucia Marošová-MS PISA elim.  400,-€

Martin Gallo – ME ERMELO 24.  miesto 1000,-€

Miriam Malá – ME ERMELO elim. 400,-€

Lucia Supeková – ME ERMELO elim. 400,-€

Miriam Kmeťová – MSJMJ ERMELO 26. miesto 1000,.€

Alexandra Vladárová – MSJMJ ERMELO elim. 400,-€

Zvyšok 2051,-€ preniesť ako rezervu

Výsledok hlasovania

Za 4 (Rovný, Gallo, Ciráňová, Pažitný)

Proti 1 ( Supek)

Zdržal sa 1 ( Nálepka)

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top