Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF hlasovalo prostredníctvom per-rollam hlasovania o talentovanej mládeži 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF schvaľuje, v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Zz v znení neskorších predpisov, pridelenie príspevku talentovaným športovcom do 23 rokov pre rok 2022, v celkovej sume 27 590€, ku stavu evidencie SJF športovcov do 23 rokov k 30.9.2022, nasledovne:

Drezúra                       3 299€

Skoky                         17 347€

Pony                           550€

Voltíž                          4 749€

Všestrannosť             1 050€

Vytrvalosť                  300€

Záprahy                      300€

Komisie sú povinné tieto prostriedky prerozdeliť medzi talentovaných športovcov do 23 rokov podľa menného zoznamu medzi talentovaných športovcov naprieč všetkým disciplínam do 20% výkonnostného rebríčka talentovanej mládeže, minimálne však jeden športovec, kde tomuto prináleží suma zodpovedajúcej priemernej sume všetkých športovcov do 23 rokov naprieč všetkým disciplínam. Predsedovia jednotlivých komisií sú povinní predložiť sekretariátu kompletný rebríček športovcov za daný rok, proces a pravidlá tvorby výkonnostného rebríčka talentovanej mládeže za daný rok spolu s uznesením komisie do 10.11.2022.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF ukladá klubom SJF zaslať kompletné podklady k vyplateniu príspevku na rozvoj talentovanej mládeže, ako aj príspevku klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov na sekretariát SJF do 30.11.2022. Klub, ktorý si dobrovoľne nevyčerpá štátne príspevky, nebude môcť čerpať žiadne iné príspevky zo strany SJF smerom ku klubu v nasledovnom roku.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top